Портал Счетоводна къща Софтуер

Счетоводни услуги

Фирмата предлага пълно абонаментно счетоводно обслужване на фирми, включващо всички аспекти на дейността на една организация. В условията на постоянно променящ се стопански климат фирмата се стреми да предложи една наистина квалифицирана счетоводна услуга, която да отговаря на непрекъснато нарастващите нужди на организациите и основаваща се на нашия висок професионализъм и дългогодишен опит. Основните счетоводни услуги които предлагаме са:

  • Текущи периодични справки за нуждите на управлението, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, анализ на приходите и разходите представени във вид на рекапитулации с цел нагледна съпоставимост.
  • Текущо хронологично отчитане на стопанските операции, изготвяне на годишни и междинни счетоводни отчети.
  • Изготване на ведомости за заплати, разплащателни документи към НОИ. Представяне на информация на магнитен носител за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.
  • Изготвяне на документи и заповеди свързани с личния състав на предприятието /договори, заповеди за отпуски, прекратяване на трудовите правоотношения и др./
  • Представителство пред органите на Данъчната администрация, НОИ и НСИ. Изготвяне на текущи и годишни декларации и отчети.
  • Предоставяне на професионални консултации във връзка с действащата счетоводна, данъчна и осигурителна нормативна база в страната. Всеки казус се защитава със сходни примери от практиката публикувани от съответните ведомства, както и законовата база за това.