Портал Счетоводна къща Софтуер

Одиторски услуги

Одитът се извършва както по желание на клиента, така и въз основа на законови изисквания. Той бива вътрешен финансов одит и заверка на ГФО от независим експерт счетоводител. Състои се в проверка и проучване на финансовите отчети, използваните счетоводни политики и оценки, вярното и честно представяне и съответствието със счетоводните правила и принципи. Неизменна част от нашата одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента. Междините проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на нашите одиторски услуги.

Принципите от които се ръководим при одитирането са:

  • независимост
  • почтеност
  • обективност
  • професионална компетентност и дължимо професионално поведение
    конфиденциалност