Портал Счетоводна къща Софтуер

Юридически услуги

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Тъй като законодателствотоу настърпинепрекъснати изменения идопълнения, честопъти противоречиви по своята същност изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона ипо този начин да стегъвкави при планирането на вашата дейност. Именно тук е нашата цел чрез постоянно следене на новостите и променитеи непрекъснатоусъвършенстванеда предложим едно наистина висококачествено юридическо обслужване и по този начин да задоволим напълно интересите на нашите клиенти. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност съпровождат ежедневно нашата работа.

Фирмата извършва следните правни услуги:

  • регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тях промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване/;
  • правна защита по данъчни дела
  • правна защита по дела за трудови правоотношения
  • изготвяне навсички видове договори - трудови договори, покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог,заем, дарение; упълномощавания и договори с търговски представители /прокуристи, обиконовени пълномощници и търговски посредници/;
  • правни консултации

Типове правно обслужване:

  • абонамент
  • обслужване при необходимост при цени по договаряне.