Портал Софтуер

Общи условия за демо версията на софтуераОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПРОДУКТ „ДЕМЕТРАНЕТ” 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 1.1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ (накратко – ОУ) се прилагат при отстъпване правото на ползване на демо-версията на информационния продукт „ДЕМЕТРАНЕТ”, наричан по-долу „ПРОДУКТА”. Под „ПРОДУКТА” се разбира демо-версията на компютърна информационна система „ДЕМЕТРАНЕТ”, включително включените в нея компютърни програми, бази данни, документация и други. 1.2. ПРОДУКТЪТ е собственост на "Деметра Софт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: София бул. Ботевградско шосе №268 офис 10, ЕИК 175374760 наричано по-нататък за краткост ДЕМЕТРА. Всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, права за ползване на авторски произведения, права върху марки, дизайн и др. подобни са притежание на "Деметра Софт " ЕООД. 1.3. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между ДЕМЕТРА и лицето, на което се отстъпва правото на ползване, наричано по-нататък накратко „ПОТРЕБИТЕЛ”. Под ПОТРЕБИТЕЛ се разбира всяко физическо или юридическо лице, което ползва ПРОДУКТА. Под „ползване на продукта” се разбира, кое да е от следните действия: 1) сключване на договор с ДЕМЕТРА за отстъпване на ползването; 2) инсталиране на ПРОДУКТА върху компютърни конфигурации (хардуер), които са собственост или се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ; 3) копиране, изтегляне, отваряне, както и всякакво друго ползване на ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от лица, които са негови служители или са лица, на които по някакъв начин е осигурил достъп до ПРОДУКТА. 1.4. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ пораждат правно действие за ПОТРЕБИТЕЛЯ, веднага след натискане на бутона „Приемам и съм съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”, както и винаги когато налице е копиране, изтегляне, отваряне, както и всякакво друго ползване на ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от лица, които са негови служители или са лица, на които по някакъв начин е осигурил достъп до ПРОДУКТА. 1.5. Ако през срока, за който е отстъпено правото на ползване на ПРОДУКТА ДЕМЕТРА измени, допълни или замени тези ОБЩИ УСЛОВИЯ с други, то изменените или новите общи условия имат действие за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако той в срок до 15 дни след публикуването им в сайта на ДЕМЕТРА на адрес www.demetranet.net, не възрази писмено срещу действието им спрямо него. 2. ПРЕДМЕТ И ОБЕМ НА ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 2.1. По силата на сключения договор ДЕМЕТРА отстъпва на ПОТРЕБИТЕЛЯ ограничено и неизключително право да ползва ПРОДУКТА за уговорения срок. 2.2. Отстъпеното право на ползване е неизключително, като ДЕМЕТРА си запазва всички права върху ПРОДУКТА, включително и правото лично или чрез други лица да отстъпва правото на ползване на неограничен кръг потребители. ПРОДУКТЪТ не се продава (дори когато такава формулировка присъства в рекламни материали, писма, съобщения, документи, публични оферти и покани), а само се отстъпва неизключително право на ползване (лицензия). 2.3. С отстъпеното право на ползване се разрешава на ПОТРЕБИТЕЛЯ да инсталира ПРОДУКТА само на един компютър. ПРОДУКТЪТ може да бъде ползван от ПОТРЕБИТЕЛЯ само на компютъра на който е инсталиран. ДЕМЕТРА си запазва правото (но не е задължена) по своя преценка да предоставя и лиценз за мрежово ползване, като в този случай ПРОДУКТЪТ може да се ползва едновременно само от толкова на брой компютри, колкото са посочени в лиценза. 2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на ДЕМЕТРА. 2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя ПРОДУКТА или части от него на трети лица или да им предоставя ползването му. 2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изследва, декомпилира и деасемблира софтуера на ПРОДУКТА или да прави опити за това. Забраната се отнася за каквато и да е част от софтуера. 2.7. ДЕМЕТРА си запазва правото да определя функционалността на ПРОДУКТА и начините и ограниченията за ползване на модули, части, отделни документи, включени в ПРОДУКТА. 3. БЕЗВЪЗМЕЗДНОСТ НА ПОЛЗВАНЕТО 3.1. Ползването на ПРОДУКТА (демо-версията) е безплатно. Това в никакъв случай не дава каквото и да е право на безплатно ползване на пълноценната версия на ПРОДУКТА или отделни части и модули, както и на всякакви други продукти на ДЕМЕТРА, различни от демо-версията, предмет на този договор и общи условия. 3.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да продължи ползването на ПРОДУКТА и след изтичане на срока, за който му е отстъпено правото на ползване, или да ползва пълноценната му версия, той трябва да се договори с ДЕМЕТРА и да заплати цената за ползването за нов срок. 4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 4.1. ДЕМЕТРА обявява техническите изисквания и параметри на хардуера и софтуера, които трябва да притежава ПОТРЕБИТЕЛЯ за да може да ползва ПРОДУКТА, а именно: • Поддържани операционни системи: Windows Server 2008 или по-нов; Windows 7 или по-нов (препоръчва се Windows 10) • Процесор - 1 GHz (препоръчва се 1,5 GHz) • Оперативна памет - 1 GB (препоръчва се 4 GB). • Свободно място на твърдия диск- 512 MB (препоръчва се 2 GB и повече). • На компютъра трябва да е инсталиран Microsoft Internet Explorer 10 или по-нова версия, като не е задължително той да бъде браузърът по подразбиране. • Microsoft .NET Framework Version 4.0 или по-нов • 800 x 600 или по-висока разделителна способност на екрана 4.2. Приемането на тези общи условия се приема и като декларация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че притежава необходимия хардуер и софтуер. 4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава: да не прави копия на ПРОДУКТА; да не го инсталира на повече от един компютър; да не продължава срока му за ползване; да не изследва защитните кодове и отстранява защити. 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА 5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ е с общо предназначение и е за широк кръг потребители. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ не е тясно специализиран за неговата дейност и не е специално разработван за него. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ е демо-версия и не притежава пълната функционалност. Някои от функциите и възможностите му са недостъпни и не функционират. 5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ представлява софтуер и база данни и поначало предполага наличието на грешки и непълноти, както и възможност за възникване на такива и впоследствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава временното и неизключително право на ползване за ПРОДУКТА такъв какъвто е. 5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че безвъзмездното ползване на ПРОДУКТА като демо-версия се предоставя с цел запознаване с някои от неговите функции и възможности, а не с цел ползването му за реални бизнес и лични цели. 5.4. ДЕМЕТРА не носи отговорност за: претърпени имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, загуба на информация, загуба на клиенти и на пазар, загуба на търговска репутация и други подобни. 6. ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДРЪЖКА 6.1. Инсталирането на ПРОДУКТА се извършва лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно възможностите и указанията в сайта на ДЕМЕТРА. 6.2. ДЕМЕТРА няма задължението да оказва съдействие и да отстранява за своя сметка възникнали грешки и недостатъци при инсталацията или в ПРОДУКТА. 6.3. Ако възникнали технически проблеми са вследствие на използвания от ПОТРЕБИТЕЛЯ софтуер (различен от ПРОДУКТА) и хардуер, то ДЕМЕТРА не е длъжна да ги отстранява, но може да стори това срещу допълнително възнаграждение. 7. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 7.1. Всички спорове, породени от сключения между ДЕМЕТРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при БТПП в гр. София. УТВЪРДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА "ДЕМЕТРА СОФТ" ЕООД НА 24.12.2017 Г. В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.