Портал Счетоводна къща Софтуер

Счетоводен софтуер

  • Основната цел на софтуера е бързо, лесно и спестяващо време и ресурси обхващане на счетоводния процес, както и минимизиране на субективния фактор при изготвяне на счетоводните отчети.
  • Обработката на първичните счетоводни документи е отделено от тяхното осчетоводяване. Това спомага, първичната обработка да се извършва от касиер, складов оператор или просто от лице без счетоводни познания. Формите за работа са интуитивни и лесни за работа. По нататъшното осчетоводяване е почти 90% автоматизирано, както и годишното /междинното/ счетоводно приключване.
  • Подръжка на складове, каси, банки и дълготрайни активи с разнородни справки и отчети.
  • Редица функции спомагат ежемесечната работа на счетоводителя. В това число и автоматично преразпределяне на общите разходи, автоматично изчисление на себестойността на произведената готовата продукция, както и преизчисляване на отчетната стойност на продадната продукция или стоки.
  • Справките по ЗДДС са напълно автоматизирани с възможност за следене на процедурите по възстановяване.
  • Изготвя се автоматично ГФО и приложенията включени в него. Възможност за корекция на автоматичното попълване съобразено с изискванията на главния счетоводител и счетоводната политика на фирмата.
  • Възможност за On-Line помощ и обучение през интернет. Безплатни счетоводни и данъчни консултации през интернет сайта.