Портал Счетоводна къща Софтуер
Валутни курсове за 23 октомври 2018
 • Основни валутни курсове
 • Други валутни курсове
Нормативни актове
 • Закони
  • ЗДДС
  • ЗКПО
  • ЗДДФЛ
  • ЗМДТ
  • Закон за счетоводството
  • Закон за статистиката на ВОТС
  • Закон за акцизите и данъчните склад...
  • Закон за здравното осигуряване
  • Закон за здравословни и безопасни у...
  • Закон за ограничаване плащанията в ...
 • Правилници
  • ППЗДДС
  • ППЗАДС
 • Кодекси
  • Данъчно-осигурителен процесуален ко...
  • Кодекс за социалното осигуряване
  • Кодекс на труда
 • Счетоводни стандарти за малки и сре...
  • Общи разпоредби
  • СС1 - Представяне на финансови отче...
  • СС2- Отчитане на стоково-материални...
  • СС4- Отчитане на амортизациите
  • СС7- Отчети за паричните потоци
  • СС8- Нетни печалби или загуби за пе...
  • СС9- Представяне на финансовите отч...
  • СС10- Събития, настъпили след датат...
  • СС11- Договори за строителство
  • СС12- Данъци от печалбата
  • СС13- Отчитане при ликвидация и нес...
  • СС16- Дълготрайни материални активи...
  • СС17- Лизинг
  • СС18- Приходи
  • СС19- Доходи на персонала
  • СС20- Отчитане на правителствени да...
  • СС21- Ефекти от промените във валут...
  • СС22- Отчитане на бизнескомбинации
  • СС24- Оповестяване на свързани лица
  • СС27- Консолидирани финансови отчет...
  • СС28- Отчитане на инвестициите в ас...
  • СС31- Отчитане на дялове в смесени ...
  • СС32- Финансови инструменти
  • СС33- Доходи на акция
  • СС34- Междинно счетоводно отчитане
  • СС35- Преустановявани дейности
  • СС36- Обезценка на активи
  • СС37- Провизии, условни задължения ...
  • СС38- Нематериални активи
  • СС40- Отчитане на инвестиционни имо...
  • СС41- Селско стопанство
  • СС42- Прилагане за първи път на НСС


Полезни връзки


Актуално от НАП

Софтуер за пунктове за изкупуване на отпадъци и автоморги

Софтуера е съобразен със ЗУО (Закона за управление на отпадъците). Могат да се разпечатват договори за покупко - продажба, декларации и сертификати за произход, покупко - изплащателни сметки. Възможност за следене на наличности по кодове на МОСВ, както и генериране на справки и отчетни книги по ЗУО. Приложим е за автоморги, центрове за разкомплектоване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване).

Автоматизация и решения за счетоводни къщи!

Ако сте счетоводна къща, ние ви предлагаме изпитано решение. Високата степен на автоматизация ще намали съществено вашите разходи и ще увеличи контрола върху счетоводната дейност. Разходите за лицензията са за работно място и не зависят от броя на обслужваните фирми. Не се колебайте и се свържете с нас за повече информация.

Ние предлагаме помощ свързана с управлението на дейността!

При нас може да получите качествени счетоводни и одиторски услуги, да закупите счетоводен софтуер или да внедрите система за управление на вашата дейност. Ще получите професионална консултация, по широк спектър от въпроси касаещи горепосочените услуги. Ако решите да използвате нашия софтуер, ще имате възможност да приложите вашите виждания, счетоводни политики и политики свързани със защита на личните данни. Ако имате идеи може да използвате нашата платформа, а ние ще ви предложим решения да ги реализирате.
© ДеметраНЕТ 2018